Pravopisno prenovljena izdaja 2014

Svetopisemska družba Slovenije je v letu 2014, ko praznujemo stoto obletnico izida Chráskovega Svetega pisma, pripravila pravopisno prenovljeno izdajo celotnega besedila. To novo izdajo Chráskove Biblije lahko kupite v obliki elektronske knjige. Lahko pa jo tudi berete na tej strani oziroma na spletnem portalu BIBLIJA.net. Sledi predstavitev te izdaje, ki nam prinaša najbolj zanesljivo obliko Chráskovega besedila doslej.

1. Korigiran digitalni prepis
V primerjavi s prejšnjimi elektronskimi izdajami je v besedilo vnesenih okrog 700 popravkov, ki so bili potrebni zaradi netočnosti prejšnjih prepisov.
2. Popravki napak v knjigi
Popravljenih je 96 tiskarskih in drugih očitnih napak ter 48 uredniških nedoslednosti, ki so v natisnjenih izdajah.
3. Popravljen zapis nekaterih pogostih besed
Na več kot 3.300 mestih je bila popravljena pravopisna oblika besed, ki jih danes zapisujemo drugače, kot so jih pred sto leti (npr.: šator > šotor; prorok > prerok ipd.).
4. Popravljen zapis naglasnih znamenj
Na skoraj 300 mestih smo popravili zapis naglasnih znamenj: medtem ko knjiga ne razločuje med é in ê ter med ó in ô, smo zdaj to razlikovanje dosledno vpeljali na vseh mestih, kjer je v knjigi zapisano naglasno znamenje.
5. Popravljena ločila okrog narekovajev
Na več kot 200 mestih smo popravili vrstni red ločil okrog narekovajev, ki v knjižni izdaji večinoma ne ustrezna sodobnemu pravopisu, poleg tega pa je nedosleden.
6. Oblikovanje pesniških besedil
Pesniške knjige (Job, Psalmi, Pregovori, Visoka pesem in Žalostinke) ter nekateri pesniški odlomki v drugih knjigah so oblikovani kot poezija. To pomeni, da smo ta doslej prozna besedila razbili na okrog 12.500 pesniških stihov, pretežno glede na angleški prevod Svetega pisma Revised Version iz leta 1885, ki je Chrásku služil za zgled pri prevajanju. Delno pa smo upoštevali tudi na sodobnejše prevode in izdaje Svetega pisma.
7. Usklajena raba oglatih oklepajev
Oglati oklepaji, ki označujejo tekstno-kritično sporna besedila, so zdaj na 42 mestih v Novi zavezi (prej v različnih izdajah na 26 mestih). Raba je usklajena tako, da so oklepajih zdaj na mestih, ki ustrezajo naslednjim kriterijem:
  1. Oglati oklepaji so bili že v vsaj enem od natisov Chráskovega Svetega pisma.
  2. Gre za eno od znanih manjkajočih vrstic v Novi zavezi (npr. v Nestlé-Alandovi izdaji grškega izvirnika in v Revised Version).
  3. Gre za besedilo, ki je v Nestlé-Alandovi izdaji grškega izvirnika označeno z dvojnimi oglatimi oklepaji [[…]], kar pomeni, da besedilo skoraj gotovo ni bilo del novozaveznega izvirnika.
  4. Daljši oziroma pomembnejši deli vrstic, ki jih ni v Nestlé-Alandovi izdaji grškega izvirnika.
Prvi trije kriteriji so upoštevani dosledno, četrti pa samo za najpomembnejša mesta.
Pri tej uskladitvi smo ugotovili naslednje: od 81-ih večjih razlik med tradicionalnim in tekstno-kritičnim tipom grškega izvirnika Nove zaveze, jih je vsaj v eni izdaji Chráska z oglatimi oklepaji označenih 26, še 18 mest v njegovem besedilu pa jih dodatno potrebuje. Preostalih 39 mest pa je Chráska že v originalu prevedel po tekstno-kritičnem besedilu, tako da ne potrebujejo posega. Vse to kaže, da je že Chráska sam pretežno sledil tekstno-kritični izdaji Nove zaveze. V tej izdaji smo to Chráskovo jasno izpričano usmeritev dosledno upoštevali in izpeljali na celotnem besedilu Nove zaveze.
8. Popravljena napačno postavljena številka vrstice
Na devetih mestih smo popravili, kje točno v besedilu se nahaja številka svetopisemske vrstice. V knjigi je na teh mestih številka vrstice nekaj besed prezgodaj ali prepozno glede na izvirnik in na druge izdaje Svetega pisma.
Izhodišče za jezikovno posodobitev Chráskovega Svetega pisma
Na osnovi pravopisno prenovljene izdaje se je leta 2014 skupina svetopisemskih strokovnjakov in jezikoslovcev lotila tudi še bolj korenite, jezikovne posodobitve Chráskovega Svetega pisma. Konec leta 2014 je izšla posebna izdaja Visoke pesmi v počastitev stoletnice Chráskovega Svetega pisma, ki že vsebuje posodobljeno besedilo.
Sicer je to delo izredno zahtevno in bo trajalo več let – o novostih vas bomo obveščali na tej strani.